.

Snažíme sa o...

 • zabezpečovanie podmienok pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti viesť samostatný život
 • podpora začlenenia do spoločnosti, ako prevencia sociálneho vylúčenia
 • udržiavanie mentálnych schopností klientov prostredníctvom aktivizačných terapií
 • fyzických schopností klientov, prostredníctvom odbornej rehabilitačnej činnosti
 • zabezpečenie odbornej zdravotnej starostlivosti
 • zabezpečenie psychickej pohody klientov
 • zotrvanie v domácom prostredí
 • podpora rodinnej súdržnosti
 • spolupráca s centrom MEMORY, n.o.
 • poskytovanie kvalitnej sociálnej služby prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov
 • sociálna stimulácia (nadväzovanie nových kontaktov, skupinové aktivity,)
 • podpora komunikácie klientov
 • možnosť pokračovať v zamestnaní rodinného príslušníka
 • regenerácia síl opatrovateľa
.