.

Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších prepisov.

Sociálna služba - Zariadenie pre seniorov - je v kompetencií miest a obcí, preto ak potrebujete túto sociálnu službu, je potrebné obrátiť sa na príslušný mestský, alebo obecný úrad, kde má žiadateľ trvalý pobyt.

Sociálna služba - v Domove sociálnych služieb je v kompetencii Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, kde je potrebné zaslať vyplnenú "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" a "Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu", s ďalšími odbornými vyšetreniami. Žiadosť nájdete na internetovej stránke BBSK, alebo si ju vyzdvihnete osobne, na oddelení sociálnych politík Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP č.23 v Banskej Bystrici.

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja "Posudok o odkázaní na sociálnu službu" a právoplatné "Rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu", ktoré je potrebné pri prijatí do zariadenia sociálnych služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom vybavenia dokladov potrebných na umiestnenie sa neváhajte obrátiť na naše zariadenie SENIOR ACTIVE Hriňová n.o. .