24/7 Starostlivosť
 • celoročný pobyt pre ľudí s Alzheimerovou chorobou
 • bývanie, stravovanie, zaopatrenie
 • nepretržitá opatroveteľská starostlivosť, preliečovanie
 • odborná lekárska starostlivosť, dohľad nad užívaním liekov
 • rozvoj osobnosti klienta, jeho samostatnosti a integrácia do spoločenského diania
 • odborná starostlivosť s nácvikom denných činností na udržanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie
 • terapeuticko-aktivizačný program (tréningy pamäte, reminiscenčná terapia, činnostná terapia, muzikoterapia, arteterapia, ...)
 • záujmová a kultúrna činnosť
 • duchovná starostlivosť o našich klientov
 • sociálne a právne poradenstvo
 • sociálna a humanitárna starostlivosť
 • odľahčovacia služba